Wydział Ruchu Drogowego

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Ruchu Drogowego

ul. Sienkiewicza 65
tel. 47-711-32-30
fax. 47-711-32-31
wrd.kwp@bk.policja.gov.pl

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

 1. inspirowania, koordynowania i nadzorowania działań jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zapobiegania naruszeniom przepisów ruchu drogowego;
 2. sprawowania nadzoru merytorycznego nad pracą komórek organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego jednostek organizacyjnych Policji;
 3. gromadzenia danych dotyczących zdarzeń drogowych na obszarze województwa, bieżącego badania ich przyczyn i skutków oraz sporządzania okresowych analiz
  i prognoz stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;
 4. inicjowania i koordynowania działań podnoszących stan bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz monitorowania sposobu ich realizacji i osiąganych efektów;
 5. badania oraz oceny organizacji i sposobu pełnienia służby przez policjantów na drogach województwa;
 6. koordynowania działań dotyczących kontroli transportu drogowego oraz rozpatrywania odwołań od decyzji wydanych przez komendantów miejskich
  i powiatowych Policji województwa w sprawach naruszeń przepisów ustawy
  o transporcie drogowym;
 7. współdziałania z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi oraz mediami w zakresie działalności na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 8. prowadzenia i koordynowania działalności dotyczącej profilaktyki bezpieczeństwa
  w ruchu drogowym;
 9. prowadzenia działalności w obszarze międzynarodowej współpracy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 10. prowadzenia oraz nadzorowania ewidencji kierujących, naruszających przepisy ruchu drogowego w jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. prowadzenia gospodarki mandatowej, w tym grzywien nakładanych
  w postępowaniach mandatowych przez policjantów Zespołu Kontroli Ruchu Drogowego;
 12. koordynowania i prowadzenia spraw związanych z inżynierią ruchu drogowego oraz wykorzystaniem dróg w sposób szczególny;
 13. koordynowania oraz realizowania pilotażu policyjnego na obszarze województwa;
 14. pełnienia służby na drogach województwa oraz wspierania pracy najmniejszych etatowo jednostek organizacyjnych Policji, na obszarze których nastąpiło pogorszenie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 15. współdziałania z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, Komendy oraz komend wojewódzkich Policji w kraju.
Powrót na górę strony