Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka w Policji

prawa.czlowieka.kwp@bk.policja.gov.pl

Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka w szczególności realizuje zadania w zakresie:

 1. reprezentowania Komendanta w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach związanych z ochroną praw i wolności człowieka, realizacją zasady równego traktowania i przestrzeganiem etyki zawodowej oraz w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi Policji, komórkami organizacyjnymi, a także podmiotami
  i instytucjami spoza Policji oraz mediami, w tym zakresie;
 2. propagowania praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji;
 3. współdziałania z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w procesie opracowywania i aktualizowania koncepcji oraz narzędzi z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 4. monitorowania działań Komendy i jednostek organizacyjnych Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej, a także proponowania rozwiązań mających na celu utrzymywanie wysokich standardów w tym zakresie oraz podejmowania działań w przypadku ujawnienia przypadków ich naruszeń;
 5. opracowywania, aktualizowania i upowszechniania materiałów edukacyjnych, także programów i planów doskonalenia zawodowego lokalnego, w zakresie systemowej ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 6. identyfikowania potrzeb szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego, inicjowania lub samodzielnego prowadzenia działań edukacyjnych
  i informacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej w Policji;
 7. nawiązywania i prowadzenia współpracy z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami zajmującymi się systemową ochroną praw człowieka oraz realizacją zasady równego traktowania, a także etyką zawodową;
 8. monitorowania doniesień medialnych i informacji pochodzących ze źródeł służbowych, dotyczących stwierdzonych lub domniemanych przypadków stosowania przez policjantów tortur lub innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz w przypadku ujawnienia takich zdarzeń, podejmowania stosownych działań,
  w tym edukacyjno-szkoleniowych;
 9. inicjowania, monitorowania i koordynowania działań komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących ochrony praw człowieka i równego traktowania;
 10. wizytowania policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych
  w celu wytrzeźwienia oraz policyjnych izb dziecka w zakresie przestrzegania praw człowieka, zasady równego traktowania oraz zasad etyki zawodowej przez policjantów i pracowników wykonujących zadania w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. udzielania konsultacji policjantom i pracownikom wykonującym zadania
  w komórkach i jednostkach organizacyjnych Policji w zakresie dostrzeżonych uchybień i nieprawidłowości w działaniach Policji w obszarze ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania i etyki zawodowej;
 12. współdziałania i wymiany doświadczeń z Komendą Główną Policji, komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i szkołami policyjnymi w realizacji zadań z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 13. inicjowania zmian w przepisach prawa, opiniowania projektów aktów prawnych oraz opracowywania wewnętrznych procedur związanych z ochroną praw człowieka, realizacją zasady równego traktowania oraz etyką zawodową w Policji;
 14. udziału w odprawach i naradach kierownictwa Komendy, połączony z bieżącym relacjonowaniem kierownictwu Komendy przedsięwzięć i ujawnionych problemów
  z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 15. informowania Rzecznika Prasowego Komendy o sprawach z zakresu ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji, istotnych z punktu widzenia działalności prasowo-informacyjnej, ważnych w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz kształtowania wizerunku Policji;
 16. opracowywania i aktualizowania w celach informacyjno-edukacyjnych materiałów publikowanych na stronach internetowych Komendy, obejmujących zagadnienia ochrony praw człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w Policji;
 17. przedkładania Komendantowi, w terminie do 31 marca każdego roku, sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzedzającym.
Powrót na górę strony