Zespół Zamówień Publicznych

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Zespółds. Zamówień Publicznych

ul. Sienkiewicza 65

tel. 47-711-31-37

fax. 47-711-28-42

zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl

 

Zespół do spraw Zamówień Publicznych w szczególności realizuje zadania
w zakresie:

  1. opracowywania planu zamówień publicznych Komendy oraz korekt planu zamówień publicznych;
  2. przygotowywania ogłoszeń o planowanych zamówieniach, o zamówieniach i zamówieniach udzielonych;
  3. dokumentowania i przechowywania dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  4. uczestnictwa w pracach komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  5. sporządzania projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  6. współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami w celu prawidłowego przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  7. opracowywania analiz i sprawozdań dotyczących realizacji planu zamówień publicznych;
  8. prowadzenia oraz udziału w sprawach toczących się przed Urzędem Zamówień Publicznych oraz Krajową Izbą Odwoławczą;
  9. dostosowywania przepisów wewnętrznych Komendy do obowiązujących aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych.

 

Powrót na górę strony