Ogłoszenia, informacje

Podstawowe informacje o doborze do służby w Policji

Data publikacji 27.02.2018

OGŁOSZENIE

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KONKURSOWEJ W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W PODLASKIM GARNIZONIE POLICJI

w 2024 r.

 w 2024 roku prowadzony będzie nabór do następujących jednostek organizacyjnych Policji na terenie województwa podlaskiego:  

 

 • Oddział Prewencji Policji w Białymstoku,
 • Komenda Miejska Policji w Białymstoku,
 • Komenda Miejska Policji w Łomży,
 • Komenda Miejska Policji w Suwałkach,
 • Komenda Powiatowa Policji w Augustowie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,
 • Komenda Powiatowa Policji w Grajewie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce,
 • Komenda Powiatowa Policji w Kolnie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Mońkach,
 • Komenda Powiatowa Policji w Sejnach, 
 • Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach,
 • Komenda Powiatowa Policji w Sokółce,
 • Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

 

Osoby zainteresowane służbą w Policji proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów do Sekcji Doboru i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KWP w Białymstoku drogą pocztową/e-mail na adres:

Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego

Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

KWP w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 65

15-003 Białystok

Adres e-mail:   dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA BIAŁEGOSTOKU !!! 

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość składania ofert (kompletu dokumentów) w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa podlaskiego.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi:

 • art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r., poz. 145 z póżn. Zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca  2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 606).

 

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, że Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby w Policji na 2024 rok dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego w ramach procedury otwartej konkursowej:  

4 marca

24 kwietnia

8 lipca

9 września

30 października

30 grudnia

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2024 roku może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Powrót na górę strony