Ogłoszenia, informacje

Informator dla kandydatów

Data publikacji 27.02.2018

Informator dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji na terenie województwa podlaskiego

Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego
Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku

 tel.: 47 711 22 54, 47 711 36 04, 47 711 28 68, 47 711 23 56

adres e-mail: dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl 

W razie jakichkolwiek wątpliwości wszelkie informacje można uzyskać pod  numerami telefonów bądź drogą e-mail, podanymi powyżej.

Proces doboru kandydatów do służby w Policji realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).

Kandydat, który spełnia kryteria określone w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku i złoży komplet wymaganych dokumentów, przystępuje do niżej wymienionych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

1. Ocena dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu

     Złożone przez zainteresowaną osobę dokumenty podlegają ocenie przez pracowników Sekcji Doboru i Doskonalenia Zawodowego pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym podlega sprawdzeniu w dostępnych bazach, rejestrach i kartotekach ze szczególnym zwróceniem uwagi na pkt 1 kwestionariusza część B / Czy w ciągu ostatnich 10 lat byłem/-am /, nie byłem / -am / karany / -a /. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji musi precyzyjnie określić za popełnienie jakiego przestępstwa, przestępstwa skarbowego była skazana prawomocnym wyrokiem. Podanie danych niepełnych bądź nieprawdziwych czy też ich zatajenie może być powodem przerwania
i zakończenia postępowania kwalifikacyjnego i tym samym odmowy przyjęcia do służby w Policji.

2. Etap szkolny

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji na terenie województwa podlaskiego, z uwagi na najdogodniejsze położenie, na wymieniony etap, najczęściej kierowani są do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie /ul. Piłsudskiego 111/. Od 5 sierpnia 2020 r. etap szkolny realizowany jest także w KWP
w Białymstoku /ul. 42 Pułku Piechoty 44/. Testy odbywają się w 4 turach, na godzinę: 8.00, 11.00, 14.00 oraz 16.00.

 

Test wiedzy:

 • realizowany jest w formie testu składającego się z 40 pytań,
 • do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
 • za każdą poprawną odpowiedź kandydat może uzyskać jeden punkt, czyli maksymalna liczba punków do uzyskania wynosi 40,
 • test ma charakter wyłącznie rankingowy, co oznacza, że za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt, a w przypadku nie udzielenia żadnej poprawnej odpowiedzi z zerową ilością punktów przechodzi do następnego etapu, czyli testu sprawności fizycznej,
 • test składa się z pytań obejmujących zakres funkcjonowania Policji.

Przykładowa baza pytań do testu wiedzy:
https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

Test sprawności fizycznej: 

 • po ukończeniu testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostaje poddany ocenie sprawności fizycznej. Test polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym.
 • Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący 1 min. 41 s.
 • Minimalna ilość punktów do uzyskania z testu sprawnościowego wynosi 43 / czas 1 min. 41 sek. / natomiast maksymalna 60 / czas 1 min. 07 sek. i mniej /.
 • Wszystkie ćwiczenia w ramach toru przeszkód włącznie z normami czasowymi przeliczanymi na punkty są jednakowe dla mężczyzn i kobiet.

Ilość punktów

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Uzyskany czas

1:41

1:39

1:37

1:35

1:33

1:31

1:29

1:27

1:25

1:23

1:21

1:19

1:17

1:15

1:13

1:11

1:09

1:07


Przystępując do testu sprawnościowego kandydat musi posiadać przy sobie:

 • zaświadczenie lekarskie z wpisem „zdolny/ -a / do wykonywania ćwiczeń fizycznych”, z terminem ważności 14 dni od daty wystawienia,
 • dowód osobisty,
 • strój i obuwie sportowe,
 • niedopuszczalne jest noszenie podczas testu biżuterii lub innych przedmiotów
  o ostrych krawędziach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub odzieży kandydata do służby.

UWAGA!

Z uwagi na fakt, że Policja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu powstały w związku z uczestnictwem w teście sprawnościowym, zalecane jest aby kandydat posiadał ubezpieczenie NW / od następstw nieszczęśliwych wypadków /. Posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia nie jest obligatoryjne, jednakże w przypadku jakiegokolwiek urazu, na podstawie polisy, firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest do wypłaty odszkodowania.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej, kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia uzyskania negatywnego wyniku, składając ponownie komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

Poradnik rekruta – test sprawności fizycznej
https://sokolka.policja.gov.pl/p13/aktualnosci/68483,PORADNIK-REKRUTA-TEST-SPRAWNOSCI-FIZYCZNEJ.html
 

3. Test psychologiczny

 • Osoba, która pozytywnie zaliczy etap szkolny kierowana jest, w wyznaczonym terminie, na badanie psychologiczne prowadzone w pracowni badań psychologicznych. Test składa się z trzech części: indywidualnego badania kandydata przed komputerem /Multiselect-R/, testów psychologicznych obejmujących 4 obszary osobowości: /zdolności intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy/ oraz rozmowy z psychologiem.
 • Całość badania trwa około 4-5 godzin.

Test przeprowadzany jest w pracowni badań psychologicznych,  znajdującej się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 44. Kandydat zgłasza się o wyznaczonej godzinie do dyżurnego jednostki i posiada ze sobą dowód osobisty, a w przypadku mężczyzn, dodatkowo książeczkę wojskową.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu psychologicznego, kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia uzyskania negatywnego wyniku, składając ponownie komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

4. Rozmowa kwalifikacyjna

 • Jest to kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego kandydat udziela odpowiedzi na pytania stawiane przez zespół, powołany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Pytania dotyczą takich obszarów, jak umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywacja do podjęcia służby w Policji, społeczna postawa wobec ludzi, umiejętność autoprezentacji. 
 • Czas trwania rozmowy około 30 min.
 • Każdy z członków zespołu ocenia kandydata indywidualnie w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów.
 • Minimalna ilość punktów, która pozwala zaliczyć ten etap wynosi 36 zaś maksymalna to 60.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, składając ponownie komplet dokumentów wymienionych
w ogłoszeniu.

Etap ten przeprowadzany jest w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65.

 

5. Postępowanie sprawdzające

 • Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy i tym samym może uzyskać dostęp do informacji niejawnych.
 • Etap postępowania sprawdzającego rozpoczyna się po złożeniu kompletnej ankiety bezpieczeństwa osobowego i po wydaniu stosownego polecenia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Postępowanie sprawdzające prowadzone jest przez Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych jednostki organizacyjnej Policji do której ubiega się kandydat.
 • Ten etap postępowania kwalifikacyjnego trwa około 3 miesiące.

6. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

 • Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji.
  W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje w pierwszej kolejności badaniu w poradni Zdrowia Psychicznego. Jeśli decyzja prowadzącego badanie jest pozytywna, w dalszej kolejności, o jego stanie zdrowia fizycznego wypowiadają się specjaliści z różnych dziedzin medycyny.
 • Kandydat poddany jest również badaniom: morfologia, mocz, HBS, HIV, WR, antygen HCV, kreatynina, bilirubina, glukoza, RTG, EKG, audiogram, widzenie zmierzchowe.

Kandydat, z nw. dokumentami, które zostaną mu wydane przez pracownika Sekcji Doboru i Doskonalenia Zawodowego, jest zobowiązany zarejestrować się
w Podlaskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej w Białymstoku, ul. Fabryczna 17/
i postępować wedle wskazań osoby rejestrującej.

W razie uzyskania negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej, od tego etapu postępowania kwalifikacyjnego, kandydatowi przysługuje odwołanie, które składa do Okręgowej Komisji Lekarskiej w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Białymstoku. W przypadku ponownego orzeczenia negatywnego, kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia uzyskania orzeczenia, składając ponownie komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

POZYCJA NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

Kandydaci, którzy zaliczą pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego /punktowane i niepunktowane/ zostają umieszczeni na liście rankingowej.

Przyjęcie kandydata do służby uzależnione jest od liczby punktów w rankingu oraz określonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku liczby osób do przyjęcia na dany termin doboru. Kandydatowi do służby w Policji, z chwilą dokonania rejestracji oferty w systemie informatycznym CRDK-II, przyznaje się dodatkowe punkty za preferencje w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych określonych w ogłoszeniu.

Kolejność kandydatów na liście uzależniona jest od sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.

1. Punkty przyznawane za wykształcenie:

 •  

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

 •  

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

 •  

Wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

7

 

2. Punkty przyznawane za preferencje z tytułu umiejętności:

 •  

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów usta wy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

6

 •  

Prawo jazdy kategorii „B”

6

 •  

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

 •  

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2

4

 •  

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2

2

 •  

Uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac pod wodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej

2

 •  

Prawo jazdy kategorii innej niż wymieniona w lp. 2

2

 

3. Punkty przyznawane z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: 

 

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

 •  

Test wiedzy

40

 •  

Test sprawności fizycznej

60

 •  

Rozmowa kwalifikacyjna

60

 

Łącznie

160

 

Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, umieszcza się na kolejnej liście kandydatów. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez tego kandydata do służby może on zostać przyjęty do służby w Policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminów, o których mowa w § 30 ust. 4 i § 34 ust. 3 (test psychologiczny i rozmowa kwalifikacyjna ważne są przez okres 12 miesięcy) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).

PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI

Po zatwierdzeniu listy rankingowej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, kandydaci którzy zostali na niej umieszczeni, zostają przyjęci do służby w Policji, do wybranych przez siebie jednostek organizacyjnych Policji.

W przypadku braku wakatu we wskazanej przez kandydata jednostce Policji ma on możliwość pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej zaproponowanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Powrót na górę strony