Ogłoszenia, informacje

Podstawowe informacje dla kandydatów, o których mowa w art. 25 ust. 13 i 14 Ustawy o Policji

Data publikacji 19.04.2022

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOBORZE DO SŁUŻBY W POLICJI DLA  KANDYDATÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 13 i 14 USTAWY O POLICJI
 

(KANDYDACI, KTÓRZY ZŁOŻĄ DOKUMENTY PRZED UPŁYWEM 3 LAT OD DNIA ZWOLNIENIA ZE SŁUŻBY, JEŻELI PODCZAS JEJ PEŁNIENIA UZYSKALI KWALIFIKACJE ZAWODOWE PODSTAWOWE)

 

OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ W POLICJI

PROSZONE SĄ O DOSTARCZANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

DO SEKCJI DOBORU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

WYDZIAŁU KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ

KWP W BIAŁYMSTOKU

 

OSOBIŚCIE, DROGĄ POCZTOWĄ LUB E-MAIL NA ADRES:

Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego

Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

KWP w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 65

15-003 Białystok

Adres e-mail:

dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KONKURSOWEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY
W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2023 R.

OGŁOSZENIE:

W 2023 roku prowadzony będzie nabór
do następujących jednostek organizacyjnych Policji na terytorium województwa podlaskiego:

 • Oddział Prewencji Policji w Białymstoku,
 • Komenda Miejska Policji w Białymstoku,
 • Komenda Miejska Policji w Łomży,
 • Komenda Miejska Policji w Suwałkach,
 • Komenda Powiatowa Policji w Augustowie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,
 • Komenda Powiatowa Policji w Grajewie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce,
 • Komenda Powiatowa Policji w Kolnie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Mońkach,
 • Komenda Powiatowa Policji w Sejnach, 
 • Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach,
 • Komenda Powiatowa Policji w Sokółce,
 • Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi:

 • art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r., poz. 171 z póżn. Zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606).     

 

 

 

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, że
Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć
do służby w Policji na 2023 rok dla kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do służby w jednostkach organizacyjnych Policji
województwa podlaskiego
w ramach procedury otwartej konkursowej:

27 lutego / 5 maja / 3 lipca / 23 sierpnia / 27 października / 28 grudnia 2023 r.

Powrót na górę strony