Dopuszczenie do posiadania broni
kwalifikowanym pracownikom ochrony fizycznej

dopuszczenie do posiadania broni

Data publikacji 14.10.2014
WYDANIE DOPUSZCZENIA DO POSIADANIA BRONI
KWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM OCHRONY FIZYCZNEJ
 
Przyznanie ww. uprawnień odbywa się na warunkach określonych w art. 30 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 955 ze zmianami).

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Osoba ubiegająca się o wydanie dopuszczenia do posiadania broni winna złożyć w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji  w Białymstoku, przy ul. Słowackiego 1, następujące dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dopuszczenia do posiadania broni, kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, z określeniem rodzaju broni (wniosek do pobrania w: pliki do pobrania).
2. Pouczenie strony uczestniczącej w postępowaniu administracyjnym wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (druk można otrzymać w WPA KWP w Białymstoku, przy ul. Słowackiego 1 lub pobrać z przedmiotowej strony internetowej w: pliki do pobrania);
3. Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej  w kwocie 10 zł na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departamentu Finansów Miasta nr: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.
4. Jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3x4 cm (niezbędnie przy wystawianiu Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni).
5. orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane w trybie ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji
    lub
aktualne zaświadczenie o zastrudnieniu: w podmiocie lub jednosce organizacyjnej, które powołały na podstawie odrębnych przepisów wewnętrzne służby ochrony lub w podmiocie, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
 
 
KONTAKT

Wszelkie wnioski/podania, np. o dopuszczenia do posiadania broni, o zmianę adresu stałego pobytu/miejsca zamieszkania, etc., bądź inne sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa, proszę kierować do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Białymstoku drogą pocztową lub elektroniczną.

Zespół ds. Ochrony Osób i Mienia,  tel. 47  711-34-85.

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku mieszczący się przy ul. Słowackiego 1 w Białymstoku przyjmuje interesantów:

  • we wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 13.00
  • w środy w godz. 8.00 – 17.00

EGZAMIN
Integralną częścią prowadzonego postępowania administracyjnego ww. sprawie jest złożenie przez stronę egzaminu przed powołaną przez organ Policji komisją egzaminacyjną, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Zgodnie z § 3 rozporządzenia MSW i A z dnia 28 lipca 2023 roku „w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią” (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1475), egzamin składa się z dwóch części:
- teoretycznej, obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni,
- praktycznej, obejmującej sprawdzenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią danego rodzaju.
Zgodnie z § 4 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:
- znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
- znajomość przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1138 z późniejszymi zmianami) dotyczących przestępstw związanych z bronią.
Zgodnie z § 5 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, zakres przedmiotowy praktycznej części egzaminu obejmuje:
- sprawdzenie wiedzy w zakresie przestrzegania szczegółowych zasad bezpieczeństwa na strzelnicy,
- zasad działania danej broni oraz bezpiecznego posługiwania się tą bronią, określania części broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze jej użytkowanie, a także umiejętności prawidłowego rozkładania i składania oraz ładowania i rozładowywania broni palnej, rozpoznawania i usuwania zacięć tej broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni palnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej rozporządzenia jest uiszczenie stosownej opłaty w wysokości:

12% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w  dniu złożenia wniosku o wydanie dopuszczenia do posiadania broni albo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego;

na poniższe konto bankowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku  z dopiskiem opłata za egzamin oraz dostarczenie dowodu wpłaty do organu Policji nie później niż dwa dni przed dniem przystąpienia do egzaminu: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Białymstoku nr 36101010490008662231000000. 

UWAGA!

1. Nieuiszczenie ww. opłaty lub nieprzedstawienie pisemnego dowodu potwierdzenia opłaty w ww. terminie, skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu lub egzaminu poprawkowego i niezdaniem danego egzaminu.

2. Aktualny zakres egzaminu obejmujacego znajomość aktów i przepisów prawnych wraz z wykazem rodzajów i modeli broni, będących w dyspozycji komisji egzaminacyjnej, znajduje się w plikach do pobrania (w dwóch formatach: word, pdf).

W plikach do pobrania został udostępniony zestaw pytań egzaminacyjnych, który jest wykorzystywany do przygotowania części teoretycznej w formie testu, egzaminu przeprowadzanego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o broni i aminicji.

3. Zgodnie z § 9 cyt. wyżej rozporządzenia do egzaminów przeprowadzanych w postępowaniach administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed wejściem wżycie niniejszego rozporządzenia, tj. przed 31 lipca 2023 roku, wydaniem decyzji w pierwszej instancji stosuje się przepisy dotychczasowe, tj.  rozporządzenia MSW i A z dnia 20 marca 2000 roku         „w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią”.

ZWOLNIENIE Z EGZAMINU
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, z egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze służby czynnej: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby te obowiązane są przedłożyć organowi Policji dokument potwierdzający posługiwanie się bronią danego rodzaju w czasie pełnienia służby w jednej z ww. formacji oraz zdanie egzaminu z danego rodzaju broni na podstawie odrębnych przepisów.

UWAGA!

Od dnia 1 sierpnia 2016 roku wchodzi w życie rozporządzenie MSWiA z dnia 30 marca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. z 2016 roku, poz. 532). W związku z powyższym przestaną obowiazywać cele wydania dopuszczenia do posiadania broni. W przypadku kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, ubiegajacych się o ww. dopuszczenie - brak będzie następujacych celów dopuszczenia: B - ochrona osób i mienia, M - zarządzanie magazynem broni. Obowiazywać będą natomiast rodzaje broni, wskazane we wniosku (załącznik do pobrania).

Powrót na górę strony