Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

Jak ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Data publikacji 02.07.2008
CHCĄC UBIEGAĆ SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO MUSISZ:

(zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia,
tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 838)
 1. mieć obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. mieć ukończone 18 lat,
 3. posiadać wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub mieć ukończony kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo być przyuczonym do wymienionych zawodów na podst. przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 979 ze zmianami),
 4. mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne lub nie może się toczyć przeciwko Tobie postępowanie karne o takie przestępstwo,
 6. posiadać nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 7. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pracy  stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia   26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zmianami).

 


OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 

 1. pisemny wniosek kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku (druk wniosku można otrzymać w WPA KWP w Białymstoku, przy ul. Bema 4, pokój nr 13 lub pobrać z przedmiotowej strony internetowej w: pliki do pobrania);
 2. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwa umyslne oraz nietoczeniu przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwo, stwierdzone własnoręcznym podpisem (druk oświadczenia można otrzymać w WPA KWP  w Białymstoku, przy ul. Bema 4, pokój nr 13 lub pobrać z przedmiotowej strony internetowej w: pliki do pobrania);
 3. pouczenie strony uczestniczącej w postępowaniu administracyjnym wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (druk oświadczenia można otrzymać  w WPA KWP w Białymstoku, przy ul. Bema 4, pokój nr 13 lub pobrać z przedmiotowej strony internetowej w: pliki do pobrania);
 4. orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną  i psychiczną zdolność do pracy, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U.  z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zmianami);
 5. kopię dyplomu lub świadectwa szkoły, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia w wyżej wymienionych specjalnościach lub zaświadczenie o ukończeniu kursu pracownika zabezpieczenia technicznego lub zaświadczenie o przyuczeniu do wyżej wymienionych zawodów (dyplom mistrzowski, świadectwo czeladnicze, tytuł robotnika wykwalifikowanego);
 6. pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie – zabezpieczenia technicznego, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym  w ustawie z dnia 22 grudnia 20016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)).


Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć (kserokopie wraz z oryginałami) do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Bema 4.
W związku z obowiązującym stanem pandemii, ogłoszonym z powodu COVID-19, Wydział jest zamknięty dla interesantów. W razie dodatkowych pytań można uzyskać informację, kontaktując się telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00: tel. 47  711-34-85.


 

Powrót na górę strony