Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Jak się ubiegać o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Data publikacji 02.07.2008
CHCĄC UBIEGAĆ SIĘ  O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ MUSISZ:
(zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku  o ochronie osób i mienia, tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1995)
 
 1. mieć obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. mieć ukończone 21 lat,
 3. mieć ukończone co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową,
 4. mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne lub nie może się toczyć przeciwko Tobie postępowanie karne o takie przestępstwo,
 6. posiadać nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 7. posiadać zdolność fizyczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 8. posiadać zdolność psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej stwierdzoną orzeczeniem psychologicznym,
 9. posiadać przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych  z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Spełnienie wymogu, o którym mowa w punkcie 9 potwierdzają:

 1. dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia;
 2. dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;
 3. świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;
 4. zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu lub Służby Ochrony Państwa, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9;
 5. zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);
 6. zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
 7. świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.

Dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 
OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 
 1. pisemny wniosek kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku (druk wniosku można otrzymać w WPA KWP  w Białymstoku, przy ul. Słowackiego 1         lub pobrać z przedmiotowej strony internetowej w: pliki do pobrania);
 2. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo umyślne oraz nietoczeniu przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwo (druk oświadczenia można otrzymać w WPA KWP w Białymstoku, przy ul. Słowackiego 1 lub pobrać z przedmiotowej strony internetowej w: pliki do pobrania);
 3. pouczenie strony uczestniczącej w postępowaniu administracyjnym wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (druk można otrzymać w WPA KWP w Białymstoku, przy ul. Słowackiego 1 lub pobrać z przedmiotowej strony internetowej w: pliki do pobrania);
 4. orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, wydane przez uprawnionego lekarza (wykaz w plikach do pobrania);
 5. orzeczenie psychologiczne stwierdzające psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, wydane przez uprawnionego psychologa (wykaz w plikach do pobrania);
 6. kopię świadectwa ukończenia co najmniej gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej (lub wyższego stopnia);
 7. dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia;
 8. pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie – pracownik ochrony fizycznej, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)).
 9. dowód opłaty skarbowej w kwocie 17 PLN tytułem- za wydanie zaświadczenia na konto: Urząd Miejski w Białymstoku: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.
 
KONTAKT

Wszelkie wnioski/podania, np. o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o zmianę adresu stałego pobytu/miejsca zamieszkania, etc., bądź inne sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa, proszę kierować do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Białymstoku drogą pocztową lub elektroniczną.

Zespół ds. Ochrony Osób i Mienia,  tel. 47  711-34-85.

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku mieszczący się przy ul. Słowackiego 1 w Białymstoku przyjmuje interesantów:

 • we wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 13.00
 • w środy w godz. 8.00 – 17.00
 
Powrót na górę strony