Licencja detektywa

Jak zostać detektywem

Data publikacji 02.07.2008

 

O WYDANIE LICENCJI DETEKTYWA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA, JEŻELI:

(zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych)

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa UE, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP, 
 2. ukończyła 21 lat,
 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, SG, ABW, AW, BOR, SOP, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w RP lub w innym państwie w okresie ostatnich 5 lat,
 8. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję, albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
 9. posiadać zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O WYDANIE LICENCJI DETEKTYWA SKŁADA NASTĘPUJĄCE
DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek /kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku/, który powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres oraz podpis wnioskodawcy,
 • kopie stron dowodu osobistego albo dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa członkowskiego UE, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia lub dokument potwierdzający przysługujące, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa UE, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP, zawierający imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
 • kopię świadectwa lub dyplomu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
 • pisemne oświadczenie o zdolności do czynności prawnych stwierdzone własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji przyjmującego wniosek,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • dwa zdjęcia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające psychiczną zdolność do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, wydane przez jednostki uprawnione do przeprowadzenia badań,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia, albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.
 • dowód opłaty skarbowej w kwocie 10 zł, za wydanie decyzji administracyjnej wnosi się na konto:
  Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta
  BANK PEKAO S.A.
  26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
  z dopiskiem "opłata za decyzję w sprawie licencji detektywa "

Wyżej wymienione dokumenty osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa jest obowiązana złożyć wraz z wnioskiem o jej wydanie. Wnioski przyjmowane są w Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Słowackiego 1. Interesanci przyjmowani są we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00 – 13.00.
tel. 47-711-23-51, 47-711-23-57

47 711-36-44 – sekretariat.


AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 06 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 129 ze zm.),
 2. Rozporządzenie MSW i A z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 99),
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2534 ze zm.),
 4. Rozporządzenie MSW z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1776 ze zm.),
 5. Rozporządzenie MSW i A z dnia 05 listopada 2002 roku w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. Nr 186, poz. 1557),
   

 

Powrót na górę strony