Zakres działania

Zakres działania

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku jest organem administracji rządowej na obszarze województwa podlaskiego, działającym w imieniu własnym i wojewody podlaskiego. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku podlega Komendantowi Głównemu Policji

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii wojewody.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku jest przełożonym wszystkich policjantów w podlaskim garnizonie Policji. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji w województwie podlaskim.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego wojewodzie podlaskiemu. W zakresie realizacji swoich zadań jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku realizuje zadania przy pomocy podległych mu komend: wojewódzkiej, miejskich i powiatowych Policji, a także określa właściwość terytorialną komisariatów Policji na terenie swojego działania.

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku to jednostka nadrzędna wobec wszystkich jednostek Policji podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku m.in.:

  • koordynuje, nadzoruje i wykonuje czynności operacyjno - rozpoznawcze, dochodzeniowo śledcze w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,
  • koordynuje, nadzoruje i wykonuje czynności związane z poszukiwaniem osób i rzeczy oraz identyfikacji zwłok,
  • koordynuje i nadzoruje działalność komend w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych,
  • kontroluje sprawność działania jednostek Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku,
  • inspiruje i koordynuje programy prewencyjne oraz kampanie społeczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • współpracuje z jednostkami Policji z terenu innych województw oraz zagranicznymi formacjami policyjnymi lub ich organizacjami międzynarodowymi.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku prowadzona jest strona internetowa podlaskiej Policji, a także strona Biuletynu Informacji Publicznej KWP w Białymstoku.

 

Dodatkowe informacje:

Główna siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku znajduje się na ul. Sienkiewicza 65.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku można złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film wojewodzki_bialystok_2.mp4

Pobierz plik wojewodzki_bialystok_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 26.07 MB)

Powrót na górę strony